סקירת מחקר: מסלולי חומר לבן בקרב מבוגרים בעלי גמגום התפתחותי מתמשך: מסקנות מהדמיית טרקטורגפיה

נקודות מרכזיות

  • חילקנו למקטעים 18 מסלולי חומר לבן בקרב מבוגרים שמגמגמים ולא מגמגמים
  • ערכנו השוואה בין מאפייני דיפוזיה לאורך המסלולים בין שתי הקבוצות
  • מובאת סקירה של שיטות Diffusion MRI (DWI – מדידת מקדם הפעפוע של מים במוח), וטרקטוגרפיה.
  • הממצאים מובאים לאור סקירת הספרות הקיימת.

תקציר

מטרת המחקר
הפקת דיבור שוטף מסתמכת על עיבוד מתואם של מספר אזורים במוח. עובדה זו מדגישה את תפקידם של מסלולים נוירולוגיים המחברים אזורים נפרדים במוח האמונים על הפקת דיבור שוטף. 
מטרתנו במחקר זה, היא לחקור את תפקיד מסלולי החומר הלבן בגמגום התפתחותי מתמשך (PDS), בו שטף הדיבור הינו משובש. 

שיטת המחקר
אנו משתמשים בבדיקת דימות של מקדם הפעפוע של המוח ובטרקטוגרפיה (שיטת הדמיה של המסלולים העצביים), על מנת להשוות בין מאפייני החומר הלבן בקרב מבוגרים מגמגמים ושאינם מגמגמים. אנו משווים את מאפייני הדיפוזיה לאורך 18 מסלולי חומר לבן עיקריים במוח. ממצאי הניתוח מסוכמים בסקירה מתודולוגית והתוויית מפת דרכים של מסלולי החומר הלבן המושפעים בגמגום התפתחותי מתמשך על פי הספרות המחקרית הקיימת.

תוצאות

מצאנו הבדלים מיקרו-מבניים בחלקו הקדמי של כפיס המוח, הפסיקולוס המאורך באזור הימני התחתון, ופיתול החגורה הימני, בין אנשים המגמגמים ואנשים המדברים באופן רציף.

מסקנות

גמגום התפתחותי מתמשך קשור באופן מובהק לרשתות עצביות דו צדדיות. הראיות הנסקרות כאן מצביעות על קשר בין גמגום התפתחותי מתמשך להבדלים במסלולים פרונטו-טמפורליים ופרונטו-פריאטלים בילטרלים במסלולים של כפיס המוח, במספר מסלולים מוטוריים ובקשרי גרעיני הבסיס במוח. אלו מתקשרים לתפקידם המרכזי של מסלולי חומר לבן ארוכי-טווח בתופעת הגמגום. באמצעות ניתוח רחב היקף, אנו מדגימים הבדלים במסלולים נוספים באונה הימנית, שהינם מרחיקים לכת בהשוואה לממצאים הקיימים בספרות המחקרית. ממצאים אלו יכולים להראות שההשפעה של הבדלים אלו עשויה להיות רחבה יותר ממסלולי השפה והתנועה הידועים. 

מקורות:

מתורגם מ Journal of Fluency Disorders ומפורסם באישור

מקור באנגלית: כאן

מאת:

ורד קורנפלד-דואניס, אורן סיוויר, עופר אמיר, רות עזרתי-וינקור, מיכאל בן-שחר

מרכז חקר המוח המולטי-דיסציפלינרי, גונדה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל

המחלקה ללקויות בתקשורת, הפקולטה לרפואה סקלר, אוניברסיטת תל-אביב, ישראל

המחלקה לספרות אנגלית ובלשנות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל