הנתונים המופיעים כאן נלקחו ממאגר הנתונים של אמב"י שעודכן לאחרונה ב נובמבר 2021.
תודה לעומר לוי קרדש – קלינאית תקשורת.

אם  לא מצאתם/ן ברשימה משהו קרוב למקום מגוריכם – ניתן לפנות לטיפול בקהילה דרך קופות החולים.

שאלות יש להפנות לאמייל:   [email protected] או באמצעות טופס יצירת הקשר או לטלפון: 079-6103000

הערה:
מקומות טיפול ציבוריים מעסיקים בד"כ מספר קלינאי תקשורת. שם קלינאי התקשורת המובא ברשימה שלמטה הוא הקלינאי האחראי במקום, והוא יידע להפנות לקלינאי התקשורת המתאים.

אזהרה:
המידע הנמסר פה, ניתן כשרות לאנשים שמגמגמים ומשפחותיהם. אין לראות במידע זה המלצה על טיפול כזה או אחר.

צפון הארץ

חיפה
מרפאת "לין" – מכון שמיעה ודיבור
קלינאי תקשורת אחראי: ג'יריס ידע
טל: 04-8568317

טבריה

קופ"ח "רקטי" – מכון שמיעה ודיבור
קלינאית תקשורת אחראית: הדס שביט-אסלן
טל: 04-6729411

מרכז הארץ

תל השומר
מרכז רפואי "שיבא" תל השומר, מכון שמיעה ודיבור
קלינאית תקשורת אחראית: פרופ' יעל הנקין
טל:03-5305842

תל אביב
ביה"ח "איכילוב" – מח' שמיעה ודיבור
קלינאית תקשורת אחראית: ד"ר אסתי מקאי
טל: 03-6974662 או 03-6973433

פתח תקווה
מרכז רפואי "רבין" – בילינסון מכון שיקום הדיבור
קלינאית תקשורת אחראית: סג'א עאצי
טל: 03-9377150

ירושלים
ביה"ח "הדסה" עין כרם
מכון לאודיולוגיה והפרעות בתקשורת
קלינאית תקשורת אחראית: פרופ' כהתיה אדלמן
טל: 02-6778656 או 02-6777356

אחר

צ.ה.ל
קלינאית תקשורת אחראית: טליה פכר
טל: 03-9571475
ניתן לפנות גם דרך המייל הצבאי – תיבת פניות
יתקבלו לטיפול חיילים בסדיר או אנשי קבע

התייחסות לגמגום במשרד הבריאות

לוגו משרד הבריאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

להלן לשון החוק.
סימנו עבורכם בצהוב את עיקר הדברים.

(תוספת לחוק מובאת בסוף הדף.)

חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994
3. הזכות לשירותי בריאות (תיקון: תש"ע)א. כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חיקוק אחר.
ב. המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות המנויים בסעיף 13.
ג. קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה ואולם לגבי מי שרשום בתאגיד ייעודי – יהיה התאגיד הייעודי אחראי כלפיו למתן שירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה.
ד. שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 13.
ה. שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה על כבוד האדם, הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית.
6. תחומי שירותי הבריאות (תיקון: תשנ"ז, תש"ע)
א. שירותי הבריאות יינתנו על-פי סל שירותי הבריאות בתחומים אלה –
1. חוק ביטוח בריאות ממלכתי רפואה מונעת אישית וחינוך לבריאות;
2. אבחון רפואי:
3. טיפול רפואי אמבולטורי, לרבות טיפול נפשי, בין במרפאה ובין בבית,לרבות במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965:
4. אשפוז כללי, אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכו גריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי:
5. שיקום רפואי, לרבות שיקום פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות:
6. הספקת תרופות;
7. מכשירים ואבזרי עזר רפואיים;
8. רפואת שיניים מונעת לילדים, עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות;
9. עזרה רפואית ראשונה, והסעת לבית חולים או למרפאה;
10. שירותי רפואה בעבודה;
11. טיפול רפואי ונפשי לגמילה לנפגעי סמים ואלכוהול;
12. בריאות השן.
ב. שר הבריאות רשאי בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להוסיף על התחומים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (11); הוספת תחום תפורסם בתוספת הראשונה.
7. סל שירותי הבריאות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ח)א. בחוק זה -"סל שירותי הבריאות – הפירוט שבסעיף 7א ושבתוספות השניה והשלישית של שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 6 ובתוספת הראשונה בכפוף לאמור בסעיף 8;

"סל השירותים הבסיסי"-
1. שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע לרבות תשלומים מיוחדים ששילם החבר, הכל כמפורט בתוספת השניה;
2. שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע, כמפורט בתוספת השלישית, והכל לפי התנאים והתשלומים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה ושיפרסם שר הבריאות ברשומות;
3. בוטל.
4. שירותי רפואה בעבודה כאמור בסעיף 7א;
5. רשימת התרופות והתשלומים עבורן שהיו נהוגים במועד הקובע בקופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל כפי שיפורט בצו לפי סעיף 8(ז).
ב. סל השירותים הבסיסי הוא סל שירותי הבריאות.

תוספת שנייה (סעיף 7(א)) לחוק בריאות ממלכתי –
חלק ראשון
עדכון אחרון: ס"ח תש"ע, חוברת 2248, עמ' 570, תיקון 49 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

חלק זה הוא החלק הראשון של התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ראה חלק שני "שרותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח".
שירותי הבריאות של קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע

מבוא (תיקון תשס"ו , הכותרת אינה מובאת במקור)
על אף האמור בחלקים 1 עד 6 בתוספת זו, השתתפות עצמית ממבוטחים בעד התרופות המפורטות בצו זה, תיגבה בהתאם לכללי תכנית הגביה שאושרה לכל אחת מקופות החולים לפי סעיף 8 לחוק, בכפוף לכל שינוי עתידי באותה תכנית, וכל עוד התכנית תקפה, ואולם –

1. ההשתתפות העצמית בעד התרופות ELETRIPTAN, ZOLMITRIPTAN ו -RIZATTRIPTAN תהיה שווה לתשלום הנגבה בכל קופת חולים בעד התרופה SUMATRIPTAN, אך תקרת ההשתתפות בעד תרופות לחולה כרוני, הקבועה בתכנית הגביה של כל קופה, תחול גם עליהן;
2. התרופה VETEPORFIN תינתן בלא תשלום.
20. התפתחות הילד (תיקון תשס"ט)א. שירותים שיכללו:1. אבחון וטיפול על ידי צוות רב מקצועי בילדים עד גיל תשע שנים. צוות רב מקצועי כולל: רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק.
2. אבחון וריפוי בהפרעות דיבור לילדים עד גיל תשע שנים.
3. טיפול צוות רב מקצועי בילדים עם נכויות סומטיות עד גיל 18.
4. אבחון רפואי לילדים עד גיל 18.
5. טיפול רב מקצועי בדיספונקציה מוחית מזערית, למעט הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה, ליקוי שפה ודיבור, הפרעות בתקשורת או סרבול מוטורי לילדים עד גיל תשע (לילדים עם נכויות סומטיות עד גיל 18).
6. טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל 6 עם הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה.
7. טיפול צוות רב–מקצועי בילדים עד גיל 18 שאובחנו כמצויים בספקטרום האוטיסטי לפי הגדרות מדריך הסיווג והאבחון DSM-4 , למעט ילדים כאמור עד גיל 7 המממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם בהתאם להוראות התוספת השלישית.
ב. שירותי אבחון כאמור בסעיף קטן (א) יינתנו רק לפי אישור שניתן מטעם קופת חולים בידי רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד.
ג. שירותי האבחון יינתנו במכון להתפתחות הילד שהכיר בו משרד הבריאות או ביחידה לטיפול התפתחותי, שהכיר בה משרד הבריאות, או בידי עובד בעל תעודת הכרה במעמד שנתן לו משרד הבריאות ושיש לו ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במכון או ביחידה כאמור, והוא עובד על פי תכנית טיפול שהתוו מכון או יחידה כאמור.
22. מקצועות פארה-רפואייםא. פיזיותרפיה -1. פיזיותרפיה בעת אשפוז כולל הערכה ראשונית והדרכה
2. פיזיותרפיה חריפה בקהילה:
הערכה וטיפול במקרים חריפים, מבוגרים וילדים במחלות, כגון –
– כוויות
– טראומה
– אחרי אירוע מוחי
– ניתוחים
– מצבי נשימה חריפים
3. פיזיותרפיה כרונית בקהילה:1. הערכה וטיפול במקרים כרוניים במבוגרים וילדים או במחלות, כגון: במחלות נוירולוגיות, נווניות, במחלות מפרקים ושרירים.
4. קבוצות יציבה לילדים –
5. קבוצות יציבה אשר נתנות כחלק אינטגרלי של הטיפול
ב. ריפוי בעיסוק -1. בעת אשפוז
2. איבחון וטיפול בקהילה במצבים כרוניים, כגון: אחרי אירוע מוחי, מחלות ניווניות, מחלות מפרקים.
– במצבים חריפים, כגון: לאחר ניתוחים בכף היד, כוויות או טראומה
ג. הפרעות בתקשורת (ריפוי דיבור)1. בדיקות שמיעה
2. התאמת מכשיר שמיעה
3. אימוני שמיעה, קריאת שפתיים והדרכה
4. אבחון שפה ודיבור
5. טיפול בשפה ודיבור
6. טיפול קול
7. טיפול בהפרעות קול כתוצאה מהתערבות כירורגית
8. טיפול בצרידות למורים
9. טיפול בגמגום
ד. שרות פסיכולוגי1. שרותי אבחון והערכה פסיכולוגיים.
2. יעוץ פסיכולוגי במרפאות ראשוניות, בבתי חולים כלליים, במכונים ובגנים טיפוליים.
3. טיפול פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי.
4. התערבות פסיכולוגית בזמן משבר.
5. טיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירופסיכולוגי.
6. טיפול פסיכותרפוטי פעיל וממושך לא יותר משנתיים, במידה שקיימת אינדיקציה למתן טיפולים מעבר לכך – על פי המלצת הגורם המטפל הבכיר
ה. עבודה סוציאלית -1. טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במצבים חריפים
2. טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במחלות ממושכות
3. טיפול בחולה ובמשפחתו בסיוע למיצוי משאבים אישיים וגיוס משאבים קהילתיים, וחברתיים ומוסדיים לטפול בחולה כחלופה לאשפוז או מניעתו
ו. תזונה ודיאטה -1. הנחיות והדרכה לדיאטה בעת אשפוז
2. דיאטה ותזונה – טיפול בחולים חריפים וכרוניים בקהילה ובמרפאות חוץ של בתי-חולים.
3. טיפול דיאטתי ותזונה לחולים המטופלים בדיאליזה וחולי כליות כרוניים, סוכרת, היפרליפידמיה ומקרים חריגים
תוספת שניה – שרותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח
עדכון אחרון: ס"ח תש"ע, חוברת 2248, עמ' 570, תיקון 49 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

עדכון אחרון: הוראת סמנכ"ל 08/2009 עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות מ-24/6/2009 .
חלק זה הוא החלק השני של התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ראה חלק ראשון.

8. הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) (תיקון: תשנ"ז)
במקרים שהטיפולים יבוצעו במכונים שמחוץ לקופת חולים, ישתתף המבוטח בסך של 24 ש"ח לטיפול והיתרה על חשבון הקופה, עד לתעריף של משרד הבריאות.
בטיפול בגמגום, מעבר לגיל 6 – תשתתף הקופה ב- 50% מעלות קורס אחד, או מעלות של סידרת טיפולים אחת, לריפוי בדיבור למגמגמים, אך לא יותר מ- 50% מתעריף הקורס ב"הדסה".

עדכון אחרון: ס"ח תשע"א, חוברת 2269, עמ' 123, תיקון של תיקון מס' 50 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

בנוסף- יש לבדוק השתתפות של ביטוח משלים של הקופות חולים או פוליסות בריאות במידה ויש.

תוספת –  הנחיות חדשות של משרד הבריאות
בשנת 2008 הוקמה בעמותת אמב"י ועדה שעוסקת בחינוך ובריאות. הועדה החליטה תחילה להתמקד בגיל הרך. יש חשיבות רבה לטיפול מיידי כאשר מתחיל חוסר שטף בדיבור. לעיתים הטיפול נעשה בהדרכת הורים כיצד להתנהג בסביבת הילד. חשוב שתהליך ההפניה לטיפול והדרכת הורים יהיה מיידי.

בעקבות  הפניה שלנו למשרד הבריאות הוקמה ועדה בנושא. הועדה פירסמה הנחיות חדשות.

לחץ כאן להנחיות החדשות של משרד הבריאות בנושא גמגום