בעמוד זה תמצאו:

  • הסבר פשוט ובקיצור – מה מעניקה המדינה בתחום הטיפול בגמגום וכיצד מממשים זכות זו?
  • רשימת מוסדות ציבור שגם בהם ניתן לקבל טיפול בגמגום
  • וקצת יותר בפירוט: מה בדיוק כלול בחוק?

בקיצור - מה מעניקה המדינה בתחום הטיפול בגמגום וכיצד ממשים זכות זו?

מה המשמעות?
ילדים ובוגרים שמגמגמים זכאים לסבסוד של המדינה לכמות מסוימת של טיפולים בגמגום בכפוף להפניה מתאימה ואבחון.

למי יש לפנות כדי לממש את הזכות?
קופות החולים הן אלו שקובעות את פרטי תוכנית הטיפול ומשלמות את ההחזר, וזאת בכפוף ובהתאם למה שנקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומפורט בשירותי סל בריאות.
על כן הליך התביעה נעשה מולן.

באיזו מסגרת מבוצעים הטיפולים?
ישנן כמה אופציות:

  1. במכונים להתפתחות הילד שך 'ופות החולים עד גיל 9 (חשוב להקפיד שהקלינאי/ת יודע/ת ומנוסה בטיפול בגמגום באופן ספציפי)
  2. אצל קלינאי/ת תקשורת שיש להם הסדר עם הקופה (חשוב להקפיד שהקלינאי/ת יודע/ת ומנוסה בטיפול בגמגום באופן ספציפי)
  3. במקרה ולקופה אין קלינאי/ת תקשורת במרחק או זמן סבירים להציע כספק לטיפול – ניתן לטפל אצל ספק טיפולים פרטי (הטיפול חייב להיות מבוצע ע"י קלינאי תקשורת) ולתבוע החזרים מהקופה
  4. במכוני שמיעה ודיבור ציבוריים (ראו רשימה בהמשך)

האם ילדים חייבים לעבור במכון להתפתחות הילד?
לא. אם מדובר בגמגום בלבד ללא שום קושי נלווה אחר – אין הכרח לעבור דרך המכון להתפתחות הילד

מה ניתן לעשות במקרה ובו נפגעה הזכות לטיפול בגמגום?
אדם שמרגיש שלא קיבל את שמגיע לו במסגרת הזכות לטיפול בגמגום – זכאי להגיש קבילה בכל קופה בכל מרפאה.
והיה והפנייה לא טופלה לשביעות רצון הפונה –  הוא רשאי להגיש קבילה למשרד הבריאות לנציבות קבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

רשימת מוסדות ציבור שגם בהם ניתן לקבל טיפול מסובסד/פרטי בגמגום

חוץ מאשר במכונים להתפתחות הילד, או אצל קלינאי תקשורת שעובדים עם/ללא הסדר עם קופות החולים, ניתן גם לקבל טיפול בגמגום במספר מוסדות ציבוריים כמפורט להלן. הנתונים המופיעים כאן נלקחו ממאגר הנתונים של אמב"י שעודכן לאחרונה ב נובמבר 2021.
מקומות טיפול ציבוריים מעסיקים בד"כ מספר קלינאי תקשורת. שם קלינאי התקשורת המובא ברשימה שלמטה הוא הקלינאי האחראי במקום, והוא יידע להפנות לקלינאי התקשורת המתאים.

אם  לא מצאתם/ן ברשימה משהו קרוב למקום מגוריכם – ניתן לפנות לטיפול בקהילה דרך קופות החולים.

שאלות יש להפנות לאמייל:   [email protected] או באמצעות טופס יצירת הקשר או לטלפון: 079-6103000

שימו לב:
המידע הנמסר פה, ניתן כשרות לאנשים שמגמגמים ומשפחותיהם. אין לראות במידע זה המלצה על טיפול כזה או אחר.

תודה לעומר לוי קרדש – קלינאית תקשורת על איסוף המידע.

צפון הארץ

חיפה
מרפאת "לין" – מכון שמיעה ודיבור
קלינאי תקשורת אחראי: ג'יריס ידע
טל: 04-8568317

טבריה

קופ"ח "רקטי" – מכון שמיעה ודיבור
קלינאית תקשורת אחראית: הדס שביט-אסלן
טל: 04-6729411

מרכז הארץ

תל השומר
מרכז רפואי "שיבא" תל השומר, מכון שמיעה ודיבור
קלינאית תקשורת אחראית: פרופ' יעל הנקין
טל:03-5305842

תל אביב
ביה"ח "איכילוב" – מח' שמיעה ודיבור
קלינאית תקשורת אחראית: ד"ר אסתי מקאי
טל: 03-6974662 או 03-6973433

פתח תקווה
מרכז רפואי "רבין" – בילינסון מכון שיקום הדיבור
קלינאית תקשורת אחראית: סג'א עאצי
טל: 03-9377150

ירושלים
ביה"ח "הדסה" עין כרם
מכון לאודיולוגיה והפרעות בתקשורת
קלינאית תקשורת אחראית: פרופ' כהתיה אדלמן
טל: 02-6778656 או 02-6777356

אחר

צ.ה.ל
קלינאית תקשורת אחראית: טליה פכר
טל: 03-9571475
ניתן לפנות גם דרך המייל הצבאי – תיבת פניות
יתקבלו לטיפול חיילים בסדיר או אנשי קבע

וקצת יותר בפירוט: מה בדיוק כלול בחוק?

להלן פירוט הזכויות כפי שהן מופיעות בחוק לפי החלוקה הבאה:

  1. הבסיס – חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994 כלשונו הכולל גם התייחסות לגמגום (מודגש באדום)
  2. תוספת ראשונה –  העוסקת בהסדרת הליכי ההפניה האבחון והטיפול לילדים עם ליקוי בשטף הדיבור
  3. תוספת שניה – עדכון סל הבריאות לשנת 2023 להגדלת מספר סדרות הטיפולים בגמגום הניתנים ע"י המדינה

1. הבסיס - חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994

להלן לשון החוק. בהתייחסות לגמגום – עיקר הדברים היא הגדרת הזכאות להחזרים בגין טיפולים בגמגום.
סימנו עבורכם באדום את הנושאים הרלוונטיים.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994
3. הזכות לשירותי בריאות (תיקון: תש"ע)א. כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חיקוק אחר.
ב. המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות המנויים בסעיף 13.
ג. קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה ואולם לגבי מי שרשום בתאגיד ייעודי – יהיה התאגיד הייעודי אחראי כלפיו למתן שירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה.
ד. שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 13.
ה. שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה על כבוד האדם, הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית.
6. תחומי שירותי הבריאות (תיקון: תשנ"ז, תש"ע)
א. שירותי הבריאות יינתנו על-פי סל שירותי הבריאות בתחומים אלה –
1. חוק ביטוח בריאות ממלכתי רפואה מונעת אישית וחינוך לבריאות;
2. אבחון רפואי:
3. טיפול רפואי אמבולטורי, לרבות טיפול נפשי, בין במרפאה ובין בבית,לרבות במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965:
4. אשפוז כללי, אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכו גריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי:
5. שיקום רפואי, לרבות שיקום פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות:
6. הספקת תרופות;
7. מכשירים ואבזרי עזר רפואיים;
8. רפואת שיניים מונעת לילדים, עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות;
9. עזרה רפואית ראשונה, והסעת לבית חולים או למרפאה;
10. שירותי רפואה בעבודה;
11. טיפול רפואי ונפשי לגמילה לנפגעי סמים ואלכוהול;
12. בריאות השן.
ב. שר הבריאות רשאי בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להוסיף על התחומים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (11); הוספת תחום תפורסם בתוספת הראשונה.
7. סל שירותי הבריאות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ח)א. בחוק זה -"סל שירותי הבריאות – הפירוט שבסעיף 7א ושבתוספות השניה והשלישית של שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 6 ובתוספת הראשונה בכפוף לאמור בסעיף 8;

"סל השירותים הבסיסי"-
1. שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע לרבות תשלומים מיוחדים ששילם החבר, הכל כמפורט בתוספת השניה;
2. שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע, כמפורט בתוספת השלישית, והכל לפי התנאים והתשלומים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה ושיפרסם שר הבריאות ברשומות;
3. בוטל.
4. שירותי רפואה בעבודה כאמור בסעיף 7א;
5. רשימת התרופות והתשלומים עבורן שהיו נהוגים במועד הקובע בקופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל כפי שיפורט בצו לפי סעיף 8(ז).
ב. סל השירותים הבסיסי הוא סל שירותי הבריאות.

תוספת שנייה (סעיף 7(א)) לחוק בריאות ממלכתי –
חלק ראשון
עדכון אחרון: ס"ח תש"ע, חוברת 2248, עמ' 570, תיקון 49 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

חלק זה הוא החלק הראשון של התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ראה חלק שני "שרותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח".
שירותי הבריאות של קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע

מבוא (תיקון תשס"ו , הכותרת אינה מובאת במקור)
על אף האמור בחלקים 1 עד 6 בתוספת זו, השתתפות עצמית ממבוטחים בעד התרופות המפורטות בצו זה, תיגבה בהתאם לכללי תכנית הגביה שאושרה לכל אחת מקופות החולים לפי סעיף 8 לחוק, בכפוף לכל שינוי עתידי באותה תכנית, וכל עוד התכנית תקפה, ואולם –

1. ההשתתפות העצמית בעד התרופות ELETRIPTAN, ZOLMITRIPTAN ו -RIZATTRIPTAN תהיה שווה לתשלום הנגבה בכל קופת חולים בעד התרופה SUMATRIPTAN, אך תקרת ההשתתפות בעד תרופות לחולה כרוני, הקבועה בתכנית הגביה של כל קופה, תחול גם עליהן;
2. התרופה VETEPORFIN תינתן בלא תשלום.
20. התפתחות הילד (תיקון תשס"ט)א. שירותים שיכללו:1. אבחון וטיפול על ידי צוות רב מקצועי בילדים עד גיל תשע שנים. צוות רב מקצועי כולל: רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק.
2. אבחון וריפוי בהפרעות דיבור לילדים עד גיל תשע שנים.
3. טיפול צוות רב מקצועי בילדים עם נכויות סומטיות עד גיל 18.
4. אבחון רפואי לילדים עד גיל 18.
5. טיפול רב מקצועי בדיספונקציה מוחית מזערית, למעט הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה, ליקוי שפה ודיבור, הפרעות בתקשורת או סרבול מוטורי לילדים עד גיל תשע (לילדים עם נכויות סומטיות עד גיל 18).
6. טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל 6 עם הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה.
7. טיפול צוות רב–מקצועי בילדים עד גיל 18 שאובחנו כמצויים בספקטרום האוטיסטי לפי הגדרות מדריך הסיווג והאבחון DSM-4 , למעט ילדים כאמור עד גיל 7 המממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם בהתאם להוראות התוספת השלישית.
ב. שירותי אבחון כאמור בסעיף קטן (א) יינתנו רק לפי אישור שניתן מטעם קופת חולים בידי רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד.
ג. שירותי האבחון יינתנו במכון להתפתחות הילד שהכיר בו משרד הבריאות או ביחידה לטיפול התפתחותי, שהכיר בה משרד הבריאות, או בידי עובד בעל תעודת הכרה במעמד שנתן לו משרד הבריאות ושיש לו ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במכון או ביחידה כאמור, והוא עובד על פי תכנית טיפול שהתוו מכון או יחידה כאמור.
22. מקצועות פארה-רפואייםא. פיזיותרפיה -1. פיזיותרפיה בעת אשפוז כולל הערכה ראשונית והדרכה
2. פיזיותרפיה חריפה בקהילה:
הערכה וטיפול במקרים חריפים, מבוגרים וילדים במחלות, כגון –
– כוויות
– טראומה
– אחרי אירוע מוחי
– ניתוחים
– מצבי נשימה חריפים
3. פיזיותרפיה כרונית בקהילה:1. הערכה וטיפול במקרים כרוניים במבוגרים וילדים או במחלות, כגון: במחלות נוירולוגיות, נווניות, במחלות מפרקים ושרירים.
4. קבוצות יציבה לילדים –
5. קבוצות יציבה אשר נתנות כחלק אינטגרלי של הטיפול
ב. ריפוי בעיסוק -1. בעת אשפוז
2. איבחון וטיפול בקהילה במצבים כרוניים, כגון: אחרי אירוע מוחי, מחלות ניווניות, מחלות מפרקים.
– במצבים חריפים, כגון: לאחר ניתוחים בכף היד, כוויות או טראומה
ג. הפרעות בתקשורת (ריפוי דיבור)1. בדיקות שמיעה
2. התאמת מכשיר שמיעה
3. אימוני שמיעה, קריאת שפתיים והדרכה
4. אבחון שפה ודיבור
5. טיפול בשפה ודיבור
6. טיפול קול
7. טיפול בהפרעות קול כתוצאה מהתערבות כירורגית
8. טיפול בצרידות למורים
9. טיפול בגמגום
ד. שרות פסיכולוגי1. שרותי אבחון והערכה פסיכולוגיים.
2. יעוץ פסיכולוגי במרפאות ראשוניות, בבתי חולים כלליים, במכונים ובגנים טיפוליים.
3. טיפול פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי.
4. התערבות פסיכולוגית בזמן משבר.
5. טיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירופסיכולוגי.
6. טיפול פסיכותרפוטי פעיל וממושך לא יותר משנתיים, במידה שקיימת אינדיקציה למתן טיפולים מעבר לכך – על פי המלצת הגורם המטפל הבכיר
ה. עבודה סוציאלית -1. טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במצבים חריפים
2. טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במחלות ממושכות
3. טיפול בחולה ובמשפחתו בסיוע למיצוי משאבים אישיים וגיוס משאבים קהילתיים, וחברתיים ומוסדיים לטפול בחולה כחלופה לאשפוז או מניעתו
ו. תזונה ודיאטה -1. הנחיות והדרכה לדיאטה בעת אשפוז
2. דיאטה ותזונה – טיפול בחולים חריפים וכרוניים בקהילה ובמרפאות חוץ של בתי-חולים.
3. טיפול דיאטתי ותזונה לחולים המטופלים בדיאליזה וחולי כליות כרוניים, סוכרת, היפרליפידמיה ומקרים חריגים
תוספת שניה – שרותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח
עדכון אחרון: ס"ח תש"ע, חוברת 2248, עמ' 570, תיקון 49 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

עדכון אחרון: הוראת סמנכ"ל 08/2009 עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות מ-24/6/2009 .
חלק זה הוא החלק השני של התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ראה חלק ראשון.

8. הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) (תיקון: תשנ"ז)
במקרים שהטיפולים יבוצעו במכונים שמחוץ לקופת חולים, ישתתף המבוטח בסך של 24 ש"ח לטיפול והיתרה על חשבון הקופה, עד לתעריף של משרד הבריאות.
בטיפול בגמגום, מעבר לגיל 6 – תשתתף הקופה ב- 50% מעלות קורס אחד, או מעלות של סידרת טיפולים אחת, לריפוי בדיבור למגמגמים, אך לא יותר מ- 50% מתעריף הקורס ב"הדסה".

עדכון אחרון: ס"ח תשע"א, חוברת 2269, עמ' 123, תיקון של תיקון מס' 50 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

בנוסף- יש לבדוק השתתפות של ביטוח משלים של הקופות חולים או פוליסות בריאות במידה ויש.

2. תוספת ראשונה 2008 - העוסקת בהסדרת הליכי ההפנייה האבחון והטיפול לילדים שמגמגמים

בשנת 2008 הוקמה בעמותת אמב"י ועדה שעוסקת בחינוך ובריאות. הועדה התמקדה בגיל הרך לאור חשיבות המענה המיידי מיד עם הופעת הגמגום. בעקבות הפניה שלנו למשרד הבריאות הוקמה ועדה בנושא, אשר פירסמה הנחיות חדשות:

חוזר מס' 5/2010 של מנהל הרפואה

כללי
1. חוזר זה קובע כללים להפניית ילדים עם חוסר שטף בדיבור לאבחון וטיפול במערך ההתפתחותי. טיפול זה כלול בסל שירותי הבריאות עפ"י חוק בריאות ממלכתי.

2. רקע
הפרעה בשטף הדיבור הנה תופעה שכיחה בילדים ומופיעה ב – 4-5% מכלל הילדים.
ב80% -75% מתרחשת החלמה ספונטנית. תהליך ההחלמה יכול להיות ממושך ומעורב בקשיים תקשורתיים, רגשיים וחברתיים מורכבים ומכאן חשיבות האבחון המוקדם. ניתן להעריך כי כ–2% מהילדים זקוקים לטיפול בגמגום, שהנו לעיתים קל וקצר טווח ולעיתים מורכב יותר, במיוחד כאשר ישנן לקויות התפתחותיות או תפקודיות נוספות. אבחון מוקדם משפר את תוצאות הטיפול ולעתים אף ניתן להסתפק בהדרכת הורים בלבד.

ההערכה היא כי כרבע מכלל מקרי הגמגום הדורשים טיפול, יזדקקו גם למעורבות של גורמים פסיכולוגיים או התפתחותיים אחרים. גורמים כאלה המטפלים בילדים עד גיל 6 שנים במסגרת התוספת השנייה לחוק בריאות ממלכתי נמצאים רק במערך ההתפתחותי.

3. מטרה
מטרת חוזר זה להסדיר את תהליכי ההפניה, האבחון והטיפול בילדים הסובלים מליקויים בשטף הדיבור.

4. אחריות
הפניה – האחריות להפניה הינה של רופאי הילדים/משפחה בקהילה. הילד יופנה לקלינאי תקשורת מטעם הקופה המבטחת.

5 . אבחון: אבחון יעשה על ידי קלינאי התקשורת המוסמך ע"י הקופה המבטחת אשר יחליט על הצורך בטיפול /הדרכה. במידה והקלינאי תקשורת רואה צורך בשיתוף של גורמים התפתחותיים בשל מעורבות נדרשת של גורמים מקצועיים נוספים יופנה הילד למכון להתפתחות הילד להמשך אבחון וטיפול.

6 . טיפול:
6.1 . אם אין צורך במעורבות של גורמים נוספים, יעשה הטיפול בילדים עם גמגום ע"י קלינאי תקשורת ויכול להתקיים במכוני השמיעה ודיבור של קופות החולים, במרפאות הדיבור של בתי החולים ובמסגרות פרטיות שונות.

6.2 . בכל מצב בו הילד זקוק למעורבות של גורמים מקצועיים נוספים, יטופל הילד במערך ההתפתחותי

3. תוספת שנייה 2023 -  עדכון סל הבריאות להגדלת מספר סדרות הטיפולים בגמגום הניתנים ע"י המדינה

בשנת 2022 פנה אמב"י בבקשה לעדכן את סל הבריאות ולאפשר הרחבת כמות הטיפולים בגמגום שמסבסדת המדינה.
בתחילת 2023 אישרה וועדת הסל את ההרחבה הבאה:
 "מתן שתי סדרות טיפולים נוספות למתבגרים ומבוגרים הסובלים מחזרה או החמרה של הגמגום לאחר שקיבלו טיפול בעבר".
 
משמעות התוספת – מתבגרים ובוגרים זכאים לשתי סדרות נוספות של טיפולי קלינאי/ת תקשורת בגמגום, גם אם קיבלו כבר טיפול בעבר. זאת כתיקון למצב בו במסגרת הסל הייתה זכאות רק לסדרה אחת של טיפולים לכל החיים.