You are currently viewing אסיפה כללית של אמב"י

אסיפה כללית של אמב"י

בתאריך 28/06/2023 בשעה 20:00 תתקיים האסיפה הכללית השנתית של אמב"י באמצעות זום.
על סדר יומה של האסיפה:

  1. אישור הדוח המילולי 2022
  2. אישור הדוחות הכספיים 2022
  3. בחירת ועד מנהל
  4. בחירת ועדת ביקורת

לקבלת קישור להשתתפות נא לפנות במייל ל: [email protected]