You are currently viewing אסיפה כללית של אמב"י

אסיפה כללית של אמב"י

בתאריך 28/06/2022 בשעה 20:00 תתקיים האסיפה הכללית השנתית של אמב"י באמצעות זום.
על סדר יומה של האסיפה:

  1. אישור דוחות כספיים שנת 2021
  2. מינוי חברי ועד. חברי ועד יציגו בקצרה את הפעילות שלהם בשנה האחרונה.
  3. מינוי חברי ועדת ביקורת
  4. אישור הדוח המילולי 2021
  5. מינוי רו"ח לעמותה
  6. מינוי מנכ"ל קבוע לעמותה
  7. דיווח על פעילות העמותה

לקבלת קישור להשתתפות נא לפנות במייל ל: [email protected]