המבנה הארגוני להלן סקירת מבנה אמב"י: וועדות אמב"י חברי הוועד המנהל חברות באמב"י ידידי אמב"י הצטרפות לאמב"י קישור לתקנון ועדות אמב"י: בהתאם לתקנון העמותה ארגון אמב"י כולל את הועדות הבאות: הועד המנהל ועדת ביקורת וועדות אלה נבחרות  באסיפה הכללית