YNET התאטרון הקהילתי של אמבי

ביולי 2011 פורסמה כתבה על התאטרון הקהילתי של אמב"י.

מגמגם אחד עולה לאוטובוס ושואל את הנהג -"ככככממממה עעעעעולה כככככרטטטטיס?" , הנהג משיב לו – "ששששקל עעעעשששרים", המגמגם נפגע ושואל את הנהג -"אאאאאתה עעעעעובד עעעעלי?" אז הנהג משיב לו – "ללללא אאאאאני בבבבאמת ממממגמגגגם".

המגמגם נכנס לאוטובוס ומתיישב, אחרי כמה תחנות עולה מישהו לאוטובוס ושואל את הנהג – "כמה עולה כרטיס?" והנהג משיב לו בצורה קולחת – "שקל ועשרים". המגמגם שומע את זה, חוזר לנהג ואומר לו ברוגז -"אאאאז אאאאתתתתה ככככן עעעעבדדדדת עעעעלי!" אז הנהג ענה לו – "לללללא, אאאאנננני עעעעבדדדתי עעעעליו".

מצחיק? משעשע? ההצגה "צוחק מי שמגמם אחרון" מעלה לראשונה בישראל, במסגרת תאטרון קהילתי אמב"י (ארגון מגמגמים בישראל), סיטואציות וחוויות מחייהם של המגמגמים בארץ. חיקויים, העלבות, השפלות בבית הספר, דחיות בראיונות עבודה, קשיים במציאת בת זוג, כל אלו הן רק מקצת ממנת חלקם של אנשים שסובלים מגמגום….

לכתבה המלאה